dets. 17

Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 120 SE

Eelnõu kohaselt ei pea kohalik omavalitsus (KOV) üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamu teenindamiseks vajalike abihoonete ehitus ja kasutuslubade menetluses võtma enam kooskõlastusi Päästeametilt, kui KOV on võimeline tuleohutusnõudeid ise kontrollima. Muudatuse eesmärk on kiirendada ehitus- ja kasutuslubade menetlemist ja lihtsustada … Continue reading

apr. 18

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele uuenesid

4. aprilli 2017 Riigi Teatajas avaldati uus 30.03.2017 vastu võetud määrus, kus sätestatakse tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ning nõuded tuletõrje veevarustusele. Oluliste tuleohutusnõuete täitmise eesmärk projekteerimise, ehitamise ja ehitise kasutamise, korrashoiu ning ehitisega seonduva muu tegevuse … Continue reading