Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele uuenesid

4. aprilli 2017 Riigi Teatajas avaldati uus 30.03.2017 vastu võetud määrus, kus sätestatakse tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ning nõuded tuletõrje veevarustusele.

Oluliste tuleohutusnõuete täitmise eesmärk projekteerimise, ehitamise ja ehitise kasutamise, korrashoiu ning ehitisega seonduva muu tegevuse käigus on vähendada ohtu inimese elule või tervisele, varale või keskkonnale.

Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel:

  • säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;
  • on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud;
  • on tule levimine naaberehitistele piiratud;
  • on tagatud ohutu evakuatsioon ning
  • on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega.

Seaduse eesmärk on sätestada tuleohutusnõuded uutele ja rekonstrueeritavatele (st laiendatavatele või ümberehitatavatele) ehitisele, kuid nõuded, mis on seotud ohutu evakuatsiooni tagamise ja päästemeeskondade ohutusega, peavad olema täidetud ka olemasolevatel ehitistel. See tähendab, et nimetatud nõuete täitmisega seotud sätted omavad tagasiulatuvat jõudu ning ehitistes, kus nendega arvestatud pole, tuleb võtta meetmed, et need ehitised nimetatud nõuetega vastavusse viia.

Loe määrust Riigi Teatajast

Päästeametil on koostatud uus juhend Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.