Otepää Vallavalitsus ja Päästeamet sõlmisid hea tahte kokkuleppe

7. detsember 2015 sõlmisid Otepää vallavanem Kalev Laul ja Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Mart Haljaste hea tahte kokkuleppe.

Kommentaar: MTÜ-l Otepää ohutuks on hea meel, et tuleohutuse pärast muretsevad ka Otepää vald ja Päästeamet koos. MTÜ Otepää ohutuks sai loodud just selle pärast, et aidata rahalistes raskustes leibkondi küttesüsteemide renoveerimisel. Selleks pidi MTÜ osalema Päästeameti projektikonkursil, et raha taotleda. Kuna projektid on suur paberimajandus ja võtavad palju energiat, siis selle dokumendi näol näeme, et KOV saaks otse tellida abivajajale teenusepakkuja (Otepää ohutuks OÜ-lt) . Raha asjadega tegeleks riik otse omas süsteemis.

MTÜ sai infot abivajajatest vallast. Nüüd saab infot Päästeamet otse. Lisaks sellele kaasatakse sotsiaaltöötajad kodukülastustesse ehk probleemiga ei tegele ainult Päästeamet vaid hakatakse kohe ka teiste (rahaliste) probleemidega tegelema. Tundub, et meie kolmepoolsest (MTÜ, vald, Päästeamet) koosolekust projekti eel oli suurem mõju. Projekt Ennetame punast kukke leidis kajastust ka Kanal 2 Suvereporteris.

Toome osalise väljavõtte dokumendist, mis puudutab kõige rohkem kodanikke.

Eesmärgid:

 • Tõsta Otepää Vallavalitsuse, Päästeameti Lõuna päästekeskuse (Päästekeskus) ja
  elanikkonna teadlikkust piirkonna riskidest.
 • Maandada õnnetuste ja hädaolukordadega seotud riske.
 • Tõsta inimeste ohutusalaseid teadmisi.
 • Hoida ära traagilised sündmused.

Teavitame koostöös elanikkonda piirkonna ja oma elukeskkonna riskidest ning tõstame
nende ohutusalaseid teadmisi:

 • KOV abistab Päästekeskust nende leibkondade kohta info kogumisel, kus viia läbi
  kodu ohutusalased nõustamised.
 • Sotsiaaltöötajad osalevad koos päästemeeskondadega kodude ohutusalastel
  nõustamisel, mille läbiviimise aeg, arv ja korraldus lepitakse kokku planeerimise
  käigus. Võetakse ühendust Otepää PK pealik Heikki Mustaga.
 • KOV ajalehte ja kodulehte kasutades edastatakse elanikele ohutusalast informatsiooni,
  juhendmaterjali ja nõuandeid (näiteks korstnapühkimine, lõkete tegemise ohutus jmt).
 • Päästekeskus ja KOV korraldavad koostöös elanikele riskikommunikatsiooni, et
  parandada nende teadmisi ja hakkamasaamist erinevates hädaolukordades ja
  elutähtsate teenuste katkemisel (õnnetus ohtlikus ettevõttes, üleujutus, elektrikatkestus,
  kütte- ja veekatkestus jmt).

Maandame koostöös elukeskkonna õnnetusriske:

 • Päästekeskus edastab KOV-le infot piirkonnas tuvastatud olulistest tuleohutusnõuete
  rikkumistest (sh kütteseadme kasutamise keelamine; ettekirjutuste tähtajaks täitmata
  jätmised jmt), kui KOV saab toetada probleemi lahendamisel või on teadmisvajadus.
 • Päästekeskus ja KOV vahetavad ohutusalaste probleemide märkamisel infot ja otsivad
  neile ühiselt lahendusi.
 • Tähelepanu pööratakse järgmistele riskidele:
  1. Kui inimesed elavad elektrita eluruumides.
  2. Kui inimesed elavad elamiseks mittekõlbulikes hoonetes (nt soojakud, abihooned).
  3. Kasutuseta hooned, kus ei ole takistatud kõrvaliste inimeste sissepääs.
  4. Varisemisohtlikud hooned ja rajatised.
  5. Avatud kaevud, veevõtukohad ja augud, kus on kukkumisoht.
  6. Mittesihtotstarbeliselt kasutatavad objektid, kui kasutamisega võib kaasneda oht.
  7. Kasutusloata hooned, mis on reaalselt kasutusele võetud (eriti tööstus ja avaliku
   kasutusega hooned).

Teeme õnnetuste korral koostööd, et vähendada raskeid tagajärgi ja neist õppida:

 • Päästekeskus annab KOV-le infot piirkonnas toimunud traagiliste sündmuste
  (tulekahjudes hukkunud, uppunud, muud suuremad õnnetused) kohta ning vajadusel
  korraldatakse õnnetusjärgne kokkusaamine jätkutegevuste planeerimiseks.

Dokumendi terviktekst

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.