Teenused

  • Korstnapühkimine
  • Ohtlike puude lõikus
  • Lumelükkamine katustelt (vastavalt Otepää valla heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud oma kinnistuga piirneval kõnniteel tegema libedusetõrjet ning koristama lund ja kõrvaldama katuselt jääpurikaid, mis võivad ohustada jalakäijate elu. Puhastusala ulatub krundi või vallatava territooriumi piirist kuni sõidutee servani. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 ² järgi võib  heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise või koormise täitmata jätmise eest  karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut, ehk kuni 400 eurot.)

ESITA TELLIMUS