Küttesüsteemi tuleohutus

Küttesüsteem ja selle osad

Küttesüsteem ja selle osad

1 – Korsten
2 – Ilmastikukaitse / korstna müts
3 – Sädemepüüdja
4 – Suitsulõõr
5 – Lõõri sisesein / suitsutoru
6 – Lõõri välissein
7 – Siiber
8 – Korstna liitmik
9 – Ühenduslõõr
10 – Kütteseade
11 – Korstna puhastusluuk
12 – Vundament
13 – Pääs korstnani
13.1 – Katuseluuk
13.2 – Käigutee räästast korstnani
14 – Töötasapind

Juurdepääs korstnale

Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada. (EVS 812-3:2013)
Ligipääs puhastamiseks võib paikneda korstna alumises või ülemises osas, pööningul, plahvatuse toimet vähendava ukse või luugi kaudu, lõõri ühendustoru kaudu või kütteseadme kaudu, kuid see peab vastama kütteseadme või korstna tootja juhistele. (EVS 812-3:2013)
Korstna siiber, korstna otsa paigaldatud ilmastikukaitse või ventilaator ei tohi takistada korstna lõõride tavapäraste vahenditega puhastamist. (EVS 812-3:2013)
Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. (EVS 812-3:2013)

Juurdepääs korstnaniEhitistele, mille katusekalle
on suurem kui 11° (ca 1:5),
tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid. (EVS 812-3:2013)
Ehitistes kõrgusega üle 8,5
m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või
katuseluugi kaudu või paikse
välise päästeredeli abil. (EVS
812-3:2013)
Korstnale kõrgusega >1,2m
katusepinnast tuleb
puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega. (EVS 812-3:2013)

Korstna kõrgus

Viilakatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 0,8 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2013)
Lamekatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 1 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2013)
Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast. Lisaks peab sellisel juhul olema korstnal sädemepüüdja. Sädemepüüdja valmistatakse ilmastiku- ja kuumuskindlast võrgust, mille võrguava suurus on 10 mm x 10 mm. (EVS 812-3:2013)

Korstna müürikivid

Tahkekütteseadme suitsulõõride müürikividena kasutatakse antud otstarbeks sobivaid põletatud täis- või
auktelliseid, või tulekindlaid telliseid (EVS 812-3:2013):

  • põletatud auktelliste tihedus peab olema vähemalt 1200 kg/m3;
  • täistellistel vähemalt 1500 kg/m3;
  • tulekindlatel tellistel 1700 kg/m3.

Müüritiskorstna paksus peab olema vähemalt 120 mm. (EVS 812-3:2013)

Korstna välispinna viimistlus

Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega.
Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti. (EVS 812-3:2013)

Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga

Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Ühte lõõri võib ühendada maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet, mille väljundgaaside temperatuur on alla 400 C, milles põletatakse ühesugust kütust ja kui need asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või majaosas (samas ridaelamuboksis). Suitsulõõri sobivuse hindamisel tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega ja mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga. (EVS 812-3:2013)
Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400 C (üldjuhul saunakeris) nähakse alati ette eraldi suitsulõõr. (EVS 812-3:2013)
Üldjuhul ühendatakse müüritud kütteseade korstna suitsulõõriga kütteseadme üla- ja/või allosas ühenduslõõride abil (Joonisel 1. tähistatud numbriga 9). Kütteseade ja suitsulõõr müüritakse kokku allosas asuvas ühenduses kahe müüritisekihi võrra kõrgemal. Mõnes kütteseadmes, nagu kaminas, võib ühendus asetseda ainult kütteseadme ülaosas. (EVS 812-3:2013)
Kuna kütteseade ja suitsulõõr võivad omavahel erinevalt liikuda, tagatakse ülaühenduse tihedus näiteks metalltoruga, mille külge võib kinnitada ka kütteseadme suitsusiibri. Ühendustoru ja müüritise vahelise
soojuspaisumise võimaldamiseks jäetakse nende vahele 5 mm kuni 10 mm laiune pilu, mis tihendatakse tulekindla isolatsioonimaterjaliga, kasutustemperatuuriga min 1000° C. (EVS 812-3:2013)
Ühenduslõõrile esitatakse korstnaga samased nõuded. (EVS 812-3:2013)

Kütteseadme esine põrand

Nõuded kütteseadme esisele põrandaleKütteseadme ette nõutava mittepõleva põrandakatte
(nt klaas, plekk vms) mõõtmed peavad olema :
1. Uksega kolde puhul (EVS 812-3:2013):

  • mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 100 mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast;
  • mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 400 mm eemale, arvestades kolde esiservast.

2. Ukseta kolde puhul (EVS 812-3:2013):

  • mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 150 mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast;
  • mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma 750 mm eemale, arvestades kolde esiservast.

Kütteseadme ees peab olema vähemalt 1 m ja tahmaluukide ees 0,6 m vaba ruumi. Tahmaluugi alumine serv peab põlevmaterjalist põrandast jääma vähemalt 50 mm kõrgemale. (EVS 812-3:2013)
Kütteseadme paigaldus ehitisse toimub vastavalt tootja etteantud juhistele. Müüritud kütteseadme ohutu ehituse ja paigalduse tagab kutseline pottsepp. (EVS 812-3:2013)

Pikemalt KÜTTESÜSTEEMIDE TULEOHUTUS, Päästeamet, aprill 2018

Ehitusseadustiku § 13 (Ehitusprojektile esitatavad nõuded) lõige 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. (Riigi Teataja, Vastu võetud 11.02.2015)

Ehitisprojekti kooskõlastamine, Päästeamet

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele, Riigi Teataja, 30.03.2017 nr 17

Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte, Päästeamet, aprill 2017 (digar.ee)

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA, juhend, Päästeamet, aprill 2018