Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 120 SE

Eelnõu kohaselt ei pea kohalik omavalitsus (KOV) üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamu teenindamiseks vajalike abihoonete ehitus ja kasutuslubade menetluses võtma enam kooskõlastusi Päästeametilt, kui KOV on võimeline tuleohutusnõudeid ise kontrollima. Muudatuse eesmärk on kiirendada ehitus- ja kasutuslubade menetlemist ja lihtsustada taotlejale nende saamist. Samuti ärgitab eelnõu KOV-e juba üldplaneeringute koostamisel läbi mõtlema tuletõrje veevõtukohtadega seonduva ning selleks Päästeametiga tihedamat koostööd tegema.

Suitsuandur annab teada muutunud temperatuurist või õhu tihedusest, aga mitte muutusest õhu koostises. Seega, vingumürgitust suitsuandur tuvastada ei võimalda. Vingumürgituse ja sellest põhjustatud surmade vähendamiseks muutub eelnõu kohaselt tahkeküttel küttesüsteemide olemasolul vingugaasiandur kohustuslikuks.

Teatud kriteeriumitele vastavate tööstus- ja laohoonete, büroohoonete ja garaažide omanikel tuleb enesekontrolli tuleohutusaruande asemel korraldada oma objektil tuleohutusülevaatus, mida saab ellu viia vähemalt tuleohutuse spetsialist tase 5 kutsega isik.

2018. aasta kuiv suvi tõstis taas päevakorda maastiku- ja metsatulekahjude ennetamise teema. Looduskaitseliste eesmärkide tõhustamiseks ja tuleohu vähendamiseks lubatakse eelnõu kohaselt edaspidi teha maastikukaitsealadel ning Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel kontrollitud põletamist. Kontrollitud põletamine vähendab kontrollimatut
ja raskesti likvideeritavat maastikupõlengut. Tegemist ei ole kulupõletamise taasseadustamisega, vaid kontrollitud põletamise õiguse saavad endale vaid kaitstavate loodusobjektide ning Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade omanikud kindlaks määratud kohtades. Selle muudatuse tõttu muudetakse eelnõuga ka metsaseadust ja looduskaitseseadust.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated tuleb kehtiva seaduse kohaselt mõnel juhul edastada otse Häirekeskusele. Selline teateedastuskord põhjustab Päästeametile aastas kokku pea 100 ööpäeva valeväljakutseid. Valeväljakutse tegemise põhjused on erinevad, kuid peamine neist on seotud süsteemide hooldamisega, mida tehakse sageli ebapiisavalt või ebapädevalt. Eelnõu kohaselt ei ole teateedastus Häirekeskusesse kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus
ning Päästeamet on andnud asjakohase kooskõlastuse.

Allikas: Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 120 SE, Riigikogu, Algataja: Vabariigi Valitsus, Algatatud: 16.12.2019

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.